YÜKSEK LİSANS / DOKTORA

Başvuru İçin Adaylarda Aranan Özellikler


Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

• İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın Enstitü Anabilim Dalı (EABD) başkanlığının görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı ve Senato onayı ile öğrenci olarak kabul edilirler. Ancak bu öğrencilerin başvuru için istenen koşulları yerine getirmesi istenir. Özel yetenek isteyen programlar için ilgili anabilim dalı görüşü ile EYK kararları da değerlendirmede esas alınabilir.

• Başvurular, Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

• Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama üniversite tarafından yapılır.

• Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan adaylarda yabancı dil yeterlilik şartı aranmaz.

• Eğitim dili Türkçe olan bir lisansüstü programa başvuran yabancı uyruklu adaylardan YÖK tarafından kabul edilmiş TÖMER ve benzeri merkezlerden B2 sertifikasına sahip olanlar ile Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç, lisansüstü öğretimi yürütebilecek düzeyde Türkçe yeterliliğe sahip olup olmadıkları İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTÖM) Müdürlüğünce yapılacak “Türkçe Dil Seviye Tespit Sınavı” ile değerlendirilir.

• Yetersiz bulunan adaylar, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTÖM) tarafından verilen kurslara katılmak ya da diğer Türkçe Öğretim Merkezlerinden B2 düzeyinde Türkçe bildiğine dair bir sertifika getirmek zorundadır. Adaylar B2 düzeyinde Türkçe bilgisine sahip olduklarını ispatladıkları tarihi takip eden yarıyıldan itibaren lisansüstü öğrenimlerine başlayabilirler.

• Adaylara, Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Kursun süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.

• Yatay geçiş yoluyla kabul edilme şartları ilgili programı açmış olan EABD görüşü ve EYK kararı ile belirlenir. Yukarıdaki şartları taşıyan adayların Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekir.

Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK’e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.

Başvuru için istenen ZORUNLU belgelerin eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir. Eksik evrak ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ÖNERİLEN belgelerin sunulması zorunlu olmamakla birlikte, değerlendirme aşamasında etkili olacaktır.